Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Актуално - Новини

16.03.2020 | 00:00

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ уведомява гражданите за следната организация на работа за прием на документи, въведена в условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.:

1. Изпращането на сигнали за корупция и сигнали за конфликт на интереси и друга кореспонденция се извършва по пощата или по електронен път, както следва:

- на пощенския адрес на КПКОНПИ - София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6;

- на електронния адрес на КПКОНПИ - caciaf@caciaf.bg.

         2. Подаването на декларации за имущество и интереси се извършва по пощата на хартиен и на електронен носител, на следния адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6 - за Публичен регистър. Декларации се приемат и по електронната поща на адрес publicregistry@caciaf.bg, ако деклараторът притежава електронен подпис, съобразно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Комисията призовава гражданите, които подават сигнали за корупция и сигнали за конфликт на интереси или които имат задължението да подават декларации по чл. 35 ал. 1 т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ, да се съобразяват с предвидените ограничителни мерки и да ползват пощенския или електронния адрес за приема на посочените документи.

Връщане към списък