Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално - Новини

14.05.2020 | 12:07

СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка със задължението за подаване на ежегодни декларации за 2019 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество уведомява лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 ЗПКОНПИ, за следното:

  Съобразно пар. 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ДВ бр. 34 от 09 април 2020 г./, в този закон се създава пар. 49а, според който През 2020 г. декларациите по чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ … се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение“. С решение на Народното събрание /ДВ бр. 33 от 07 април 2020 г./, срокът на извънредното положение е удължен до 13 май 2020 г.

Така, КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА Е 15 ЮНИ 2020  г. /понеделник/,ВКЛЮЧИТЕЛНО.

  Декларациите  се приемат от дирекция „Публичен регистър“ на КПКОНПИ и се подават от задължените лица:

- по пощата, на хартиен и на електронен носител, на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6 – за Публичен регистър;

- на електронна поща на адрес publicregistry@caciaf.bg, ако деклараторът притежава електронен подпис в съответствие съсЗакона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

- в дирекция „Публичен регистър“, гр. София, ул. „Антим I“, ет. 6.

  С ОГЛЕД МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО, КПКОНПИ ПРИЗОВАВА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ, ДА ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ СИ ПО ПОЩАТА ИЛИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА /с електронен подпис/.

Връщане към списък