Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения на КПКОНПИ по законопроекти на изпълнителната власт

  По силата на чл. 32, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск. Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗПКОНПИ в едномесечен срок от получаването на предложенията за антикорупционни мерки компетентните органи следва да вземат отношение по тях и да информират комисията за приетите мерки и сроковете за тяхното прилагане, както и неприетите от тях мерки и мотивите за това.