Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Сътрудничество

След влизането на в сила на 23 януари 2018г. на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, всички институции и органи, с които е осъществявано взаимодействие през годините, са уведомени за преименуването на Комисията и вливането на другите структури в новия орган. Така на практика в нито един момент не е спирало сътрудничеството с нашите партньори. Предстои в кратки срокове подписването на анекси към споразуменията. Изпратени са проекти, които се съгласуват в работен порядък и се подготвят за приемане.

 

Благодарение на подписаните споразумения нашите органи и инспектори имат достъп до почти всички бази данни, чрез които могат да се направят необходимите проверки на имуществото на проверяваните лица.

 

Органите на комисията извършват справки и ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи, Търговски регистър, Регистър – БУЛСТАТ, СИЕЛА, ИКАР, Централна база „КАТ“, Централния регистър на особените залози, Централен депозитар, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Митници”, Патентно ведомство на Република България, Единната информационна система за противодействие на престъпността, както и до базите данни на Националната агенция за приходите, Държавния фонд „Земеделие", Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт, Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.