Интервю на Христина Василева, директор на дирекция „Конфликт на интереси“ в КПКОНПИ за в-к „Монитор“ – 28.05.2020 г.

Интервю на Христина Василева, директор на дирекция „Конфликт на интереси“ в КПКОНПИ за в-к „Монитор“ – 28.05.2020 г.

Връзката може да бъде роднинска, икономическа и дори политическа

Глоби за близо половин милион лева са отнесли чиновници в страната, уличени в конфликт на интереси. Това показват данните на Комисията за противодействие на корупцията и конфискация на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), предоставен по искане на „Монитор“. Данните от 2018 г., когато бе сформирана новата комисия до първите месеци на 2020 показват, че броят на решенията, с които се прекратява една проверка е все по-малък.

- Г-жо Василева, какво представлява конфликтът на интереси?

- Най-общо казано, за да е налице конфликт на интереси, трябва да са налице три предпоставки: лице, което да попада в обхвата на ЗПКОНПИ т. е. да заема висша публична длъжност, то да е упражнило правомощия по служба, в рамките на заеманата от него длъжност и те да са в частен интерес – негов или на свързано с него лице по смисъла на закона. Законодателят е предвидил свързаността да може да бъде на базата на родствена връзка с ясно дефинирани граници, както и икономическа или политическа.

- Как се установява конфликт на интереси?

- Производството за конфликт на интереси започва въз основа на решение на Комисията по постъпил сигнал или по публикация в средствата за масово осведомяване. Предвиденият от законодателя срок за извършване на проверката по образуваното производство е двумесечен, с възможност за удължаването му при наличието на фактическа и правна сложност. В този срок се събират всички относими към предмета на сигнала доказателства, след което лицето, срещу което е подаден сигналът се кани на изслушване пред Комисията. Това е моментът, в който то може да изрази своето становище във връзка със събраните доказателства, като, разбира се, има възможност да ползва и адвокатска защита. Комисията постановява решение по сигнала, с което може да установи конфликт на интереси, да установи липсата на нарушение или съответно да се прекрати образуваното производство.

- Какви са последиците от установяването на конфликт на интереси?

- Решенията, с които Комисията не установява конфликт на интереси подлежат на протест от съответната Окръжна прокуратура в едномесечен срок от съобщаването. Решенията, с които Комисията установява конфликт на интереси подлежат на двуинстанционен съдебен контрол – пред съответния административен съд и пред Върховния административен съд. Ако Върховният административен съд потвърди решението на Комисията, както е в повечето случаи напоследък, лицето следва да плати наложената му от Комисията глоба и сумата, която е отнета в полза на държавата или общината, както и размера на облагата, ако има такава.

- Какви са тенденциите, които наблюдавате?

- Проверките, които Комисията извършва за конфликт на интереси общо взето са разнообразни от гледна точка на заеманите от лицата длъжности. Извършвани са и се извършват проверки на министри, заместник – министри, народни представители, като за някои от тях Комисията е установила конфликт на интереси и решенията са потвърдени от Върховния административен съд и са влезли в сила. Всички те са публикувани на интернет страницата на КПКОНПИ. Доста са образуваните производства и за кметове на общини, за общински съветници и председатели на общински съвети, за главни архитекти.

МАРИЯ КАДИЙСКА