ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ /на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ /на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности/

Съгласно чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ, декларация за имущество и интереси се подава ежегодно до 15 май – за предходната календарна година. Тази декларация съдържа раздел „Имущество“ и в нея се декларират имуществото и доходите за 2020 г., към 31 декември на тази предходна година. В ежегодната декларация не подлежи на деклариране цялото притежавано имущество (както е при встъпителната декларация), а само това, което е придобито/отчуждено за годината на деклариране. Образецът на декларацията е достъпен на интернет – страницата на Комисията: www.caciaf.bg

Декларациите се подават в срок до 15 май 2021 г., задължително на хартиен и на електронен носител (CD, USB флаш памет). Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Лицата, заемащи висши публични длъжности, могат да подават декларациите си, както следва:

- по пощата, с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адреси:

гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Публичен регистър или

гр. София 1303, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, дирекция „Публичен регистър“;

- лично, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административните сгради на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 или на ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, дирекция „Публичен регистър“;

- чрез упълномощено лице, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административните сгради на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 или на ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, дирекция „Публичен регистър“ (представя се изрично писмено пълномощно);

- по електронна поща на адрес: publicregistry@caciaf.bg, само ако подателят има електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

С оглед настоящата епидемиологична обстановка, КПКОНПИ призовава задължените лица да изпращат декларациите си по пощата.