ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие Указания за изпълнение на задълженията по ЗПКОНПИ за деклариране на имущество и интереси от народните представители от 44-то Народно събрание и народните представители от новоизбраното 45-то Народно събрание, както следва:

1. Задължения на народните представители от състава на 44-то Народно събрание

Лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание следва да подадат финална декларация за имущество и интереси „в едномесечен срок от освобождаване на длъжността“ /чл. 38 ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ/. Финалната декларация отразява имуществото на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на освобождаване от длъжност. Датата на „освобождаване от длъжност“ на народните представители от 44-то Народно събрание е датата на изтичане на мандата на този парламент – 26 март 2021 г. Така, срокът за подаване на финални декларации пред КПКОНПИ е 27 април 2021 г. /включително/. Народните представители от състава на 44-то Народно събрание са длъжни да подадат и втора финална декларация, в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на първата финална декларация. Тази декларация отразява имущественото състояние на лицето, заемало висша публична длъжност и освободено от нея, както и на посочените по-горе свързани с него лица, след една година от датата на подаване на финалната декларация.

Лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание следва да подадат и ежегодна декларация за 2020 г. /чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ/, тъй като към 31.12.2020 г. са заемали висша публична длъжност. Срокът за подаване на ежегодната декларация е 17 май 2021 г. /включително/.

2. Задължения на народните представители, избрани в състава на 45-то Народно събрание

Народните представители от 45-то Народно събрание следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси „в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност“ /чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ/. Съобразно решение № 5/22.03.2001 г. на Конституционния съд по к. д. № 5/2001 г. „Властническите правомощия на Народното събрание възникват от деня на избора. В мотивите на решението се сочи още: "Всички останали конституционни изисквания относно свикването и конституирането на Народното събрание са от значение за практическата работа на Народното събрание и за встъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им, но не влияят по никакъв начин върху мандата, получен в резултат от изборите". Като „заемане на длъжността“ от народните представители по смисъла на чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ Комисията приема именно встъпването в изпълнение на пълномощията им, което се извършва на първото заседание на новоизбраното Народно събрание /чл. 75 от Конституцията/, след полагането на клетва /чл. 76 ал. 2 от Конституцията/. Така, народните представители от 45-то Народно събрание са длъжни да подадат встъпителна декларация за имущество интереси в 30-дневен срок от датата на първото заседание на новоизбрания парламент.

3. Задължения на лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание и са избрани и в състава на 45-то Народно събрание

Лицата, които са били народни представители от 44-то Народно събрание и са избрани и в състава на 45-то Народно събрание следва да подадат както финална и ежегодна декларации по т. 1 от решението, така и встъпителна декларация по т. 2 от решението, в посочените по-горе срокове. Това се налага от липсата на непрекъснатост при изпълнение на висшата публична длъжност – мандатът на 44-то Народно събрание изтича на 26.03.2021 г., а 45-то Народно събрание се избира на 04.04.2021 г., катовстъпването на народните представители в изпълнение на пълномощията им е на първото заседание на новоизбрания парламент. Финалната декларация отразява имуществото към 26 март 2021 г., а встъпителната – имуществото и интересите към датата на заемане на длъжността в 45-то Народно събрание.

Допълнителна информация

Образците на декларации са достъпни на интернет – страницата на Комисията: www.ciaf.bg.

Декларациите се подават задължително на хартиен и на електронен носител (CD, USB флаш памет). Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Декларации се подават:

- по пощата, с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пошенски оператор, на адреси:

гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Публичен регистър или

гр. София 1303, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, дирекция „Публичен регистър“;

- лично, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административните сгради на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 или на ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, дирекция „Публичен регистър“;

- чрез упълномощено лице, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административните сгради на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 или на ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, дирекция „Публичен регистър“ (представя се изрично писмено пълномощно);

- по електронна поща на адрес: publicregistry@caciaf.bg, само ако подателят има електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

С оглед настоящата епидемиологична обстановка, КПКОНПИ отново призовава задължените лица да изпращат декларациите си пощата.