КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДВАМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДВАМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси по отношение на двама общински съветници от Общински съвет – Благоевград.

На 22.12.2020 г. Общинският съвет в града е приел решение, с което, с оглед епидемиологичната обстановка, за определен период от време се освобождават от заплащане на наемни вноски наемателите на някои общински имоти /заведения за хранене/, а месечните наеми на други обекти /открити площи пред такива заведения/ се намаляват. Предложението на кмета на общината за това е било докладвано на заседанието на Общинския съвет от Красимир Роячки, в качеството му на председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, и е прието от общинските съветници, като „за“ е гласувал и самият Роячки. Към момента на приемане на това решение „Роячки“ ЕООД е наемател по два договора с Община Благоевград – за открита площ от 60 кв. м. за поставяне на маси пред заведение за хранене, на пл. „Г. Измирлиев“ в града и на открита площ от 74 кв. м. със същото предназначение, на пл. „Македония“. Дружеството – наемател е с едноличен собственик и управител - майката на съпругата на Красимир Роячки, като преди това е било притежавано от самите тях. При сключване на посочените наемни договори с Община Благоевград, „Роячки“ ЕООД е било представлявано от съпругата на общинския съветник. Комисията приема, че гласувайки на 22.12.2020 г. „за“ намаляване на дължимите наеми, Красимир Роячки, вместо да се отведе, е действал в частен интерес – на майката на неговата съпруга, собственик на ЕООД, което преди това е било и негова собственост. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв.

Подобно решение – за намаляване на размера на месечния наем по отношение на договори за общински имоти, наети с търговска цел, Общински съвет - Благоевград е приел и на 13.11.2020 г. „За“ е гласувала и общинският съветник Гергана Янчева. Решението касае и майката на съпруга й – едноличен търговец, която наема още от 1997 г. общински терен, на който е изграден временен търговски обект от 72 кв.м. Янчева, като общински съветник, е реализирала конфликт на интереси, като, вместо да се отведе, е участвала в приемането на решение, което облагодетелства и свързано с нея лице. Наложена й е глоба в размер на 5000 лв.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицата, посочени по-горе –Красимир Роячки и Гергана Бечванова - Янчева, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.