На вниманието на народните представители от 45-тото Народно събрание

На вниманието на народните представители от 45-тото Народно събрание

На основание чл. 38 ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ, за народните представители от състава на 45-тото Народно събрание възниква и задължение за подаване на финална декларация, поради разпускането на парламента на 12 май 2021 г. с указ на президента на Република България.

Декларацията се подава в едномесечен срок от освобождаване от длъжността – до 12 юни 2021 г. включително. Тя отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на освобождаване от длъжност – 12 май 2021 г.

За народните представители действат и Указанията за изпълнение на задълженията по ЗПКОНПИ за деклариране на имущество и интереси, публикувани на интернет страницата на КПКОНПИ на 12 април 2021 г.