Достъп до обществена информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация и чл.14 от Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от КПКОНПИ, устните запитвания по ЗДОИ се приемат от деловодител в отдел „Административно-информационно обслужване“ към дирекция АПИО на тел.: +359 2 9401 423 или в деловодството на комисията – гр. София, пл. "Света Неделя" №6 в работните дни от 09.00 до 17.30 часа. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя. Когато заявителят не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Писмените заявления се предоставят на хартиен носител под формата на заявление по образец в деловодството на комисията – гр. София, пл. "Света Неделя" №6 в работните дни от 09.00 до 17.30 часа.
За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път на електронен адрес press@caciaf.bg , caciaf@caciaf.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. 3аплащането на разходите става по безкасов път по банкова сметка на комисията –

IBAN: BG 81 BNBG 96613000140201,
BIC: BNBGBGSD,
БНБ ЦУ- София - 1000,
пл. "Ал. Батенберг" № 1.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на КПКОНПИ
Вътрешни правила за организация на дейността в КПКОНПИ във връзка с прилагането на ЗДОИ
Заявление за достъп до обществена информация
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Годишен отчет за 2018 година по Закона за достъп до обществена информация
Годишен отчет за 2017 година по Закона за достъп до обществена информация
Отчет за постъпилите заявления през 2016 за достъп до обществена информация