Вътрешни актове

КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАНДИДАТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЯВИ НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В КПКОНПИ
(Заповед № РД-06-510/20.09.2018 на Председателя на КПКОНПИ, изменени и допълнени със Заповед № РД-06-585/22.10.2018)
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА КПКОНПИ
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КПКОНПИ
Вътрешни правила за предоставяне на информация по запитвания по прилагането на ЗПКОНПИ
10.03.2021
Вътрешни правила за приемане и разглеждане на сигнали за корупция или конфликт на интереси и за защита на лицата, подали сигнали
06.07.2020
Вътрешни правила за организацията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в КПКОНПИ
11.03.2020