Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Общата цел на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 е да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между Норвегия и държавата бенефициент посредством финансова помощ по приоритетните сектори.


Финансовата помощ се предоставя в следните приоритетни сектори:

  • Иновации, научни изследвания, образование, конкурентоспособност;
  • Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността;
  • Околна среда, енергетика, изменение на климата, нисковъглеродна икономика;
  • Култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи; Правосъдие и вътрешни работи

Правна рамка на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.:

  • Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз относно Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021
  • Регламент за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021, изготвен от Норвегия в съответствие с чл. 10.5 от Споразумението;
  • Програмни споразумения, сключени за всяка програма.
  • Насоки за изпълнение, приети от Норвежкото министерство на външните работи (НМВнР) в съответствие с Регламента.


Целите на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. се постигнат в рамките на тясно сътрудничество между Норвегия и Република България. Страните прилагат висока степен на прозрачност, отчетност и финансова ефективност, както и принципите на добро управление, партньорство и многостепенно управление, устойчиво развитие, равнопоставеност на половете и равни възможности при всички фази от изпълнението на НФМ 2014-2021. Република България взима проактивни мерки, за да осигури спазването на тези принципи на всички нива, включени в изпълнението на НФМ 2014-2021 г. Всички субекти, ангажирани в изпълнението на НФМ 2014–2021 г. споделят отговорността за осъществяването на информационните и комуникационните дейности, в съответствие с принципа на пропорционалност, за да осигурят възможно най-широко разпространение на информация, да повишат запознатостта и да засилят прозрачността на информацията за възможностите за финансиране, бенефициерите и постиженията. Всички програми и дейности на НФМ 2014–2021 г. съответстват на устойчивото развитие, дългосрочния икономически растеж, социалното сближаване и защитата на околната среда.