Указание за декларациите за имущество и интереси

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗПКОНПИ, декларациите за имущество и интереси се подават задължително на хартиен и на електронен носител (CD, USB флаш памет). Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Във връзка с това, декларация за имущество и интереси може да бъде подадена по някой от следните начини:

- по пощата (задължително на хартиен и на електронен носител), с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Публичен регистър;

- лично (задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6;

- чрез упълномощено лице (задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 (представя се изрично писмено пълномощно);

- по електронна поща (по електронен път) на адрес: publicregistry@caciaf.bg, само ако подателят има и използва електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

- чрез Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg.УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

1. Работата с декларацията е както работа с таблица на Excel, като тук имате достъп само до определените за попълване полета. Някои таблици или отделни техни колони могат да стават недостъпни (или достъпни) в зависимост от направен преди това избор. Така например, в зависимост от избора на вида декларация на от Стр.3, следващите таблици променят режима си на достъп. Когато дадена таблица или колони са недостъпни за въвеждане, техните заглавия стават бледосиви.

2. Стойностите в някои полета се въвеждат от номенклатури. Тези полета се разпознават по това, че след като се позиционирате на тях, отдясно се появява малко бутонче със стрелкичка надолу. След като го натиснете, се появява списък с допустими стойности от които можете да избирате. Можете също така да въведете ръчно от клавиатурата желаната стойност. В този случай, ако тя не съвпада с никоя от допустимите стойности, ще получите съобщение за грешка. Това е удобно при избор от дълги номенклатури – например списъка на общините.

3. Колоните, озаглавени ‘Произход на средствата’, също използват номенклатури, но можете да дописвате и текст в полето независимо от избора си. Например, ако сте избрали стойност ‘Наследяване’, можете да допишете ‘и делба’ и по този начин пълното съдържание в полето ще стане ‘Наследяване и делба’. Това е направено, тъй като възможните случаи и комбинации са много и е трудно да се обхванат предварително.

4. От Стр.3 нататък преди всяка таблица има поле, озаглавено ‘Нямам нищо за деклариране’. Възможният избор е празно или ‘X’ (от малка номенклатура). Ако изберете ‘X’, цялата таблица става недостъпна за попълване. Винаги можете да промените избора и да я направите отново достъпна. Имайте предвид, че ако преди това сте въвели данни в таблицата, след като я направите недостъпна, те ще бъдат изтрити и ако пак я направите достъпна, ще трябва отново да въведете данните в нея.

5. Всяка таблица първоначално има определен брой празни редове за попълване. Ако в процеса на попълване този брой се окаже недостатъчен, можете да добавите нови редове. Това става като кликнете с мишката на бутона ‘+’ отдясно на съответната таблица. За всяка таблица, снабдена с такъв бутон, можете да добавяте неограничен брой нови редове. Естествено, някои таблици като например ‘Данни за съпруга/та’ нямат бутон за добавяне на нови редове по обясними причини. Можете да премахвате допълнително добавени, но непопълнени редове с бутона ‘–‘.

6. Някои полета (например дата, година) се контролират в момента на въвеждането. Така например формата на датата е дд.мм.гггг, а на годината – гггг. Там, където полето за година се предхожда от 20, въвеждат се само оставащите две цифри от нея. Когато в такива полета се въведе грешна стойност, те се оцветяват в червено. Ако не бъдат коригирани в момента, по-късно контролът на данните (виж по-долу) ще даде индикация за грешка.

КОНТРОЛ НА ДАННИТЕ (Бутон КОНТРОЛ):

Някои от данните се контролират в момента на въвеждане (текущ контрол), а други – след като цялата декларация е попълнена (финален контрол).

1. По време на текущия контрол, ако въведете грешна стойност (например невалидно ЕГН), тя се оцветява в червено, но не сте задължени да коригирате грешката веднага – т.е. можете да продължите да въвеждате по-нататък.

2. След като попълните декларацията, трябва да натиснете бутона ‘КОНТРОЛ” от първата й страница. С това ще направите финалния контрол. Тук се проверяват дали са попълнени всички задължителни полета, дали няма повтарящи се (макар и валидни) ЕГН-та за различни хора. Ако по някаква причина сте въвели грешни данни (например невалидно ЕГН и сте го оставили червено), финалният контрол ще Ви сигнализира и трябва да ги коригирате.

3. Откритите грешки в декларацията се показват в списък в отделен прозорец. Всяка грешка се идентифицира с номер на страницата от декларацията, номер на таблицата и кратко описание на грешката. Например:

Стр. 4; Таблица 3; Няма попълнен нито един ред

За да коригирате дадена грешка от списъка, просто щракнете с мишката на нея. Автоматично ще се позиционирате на съответната страница и таблица и ще можете да внесете необходимите корекции.

4. Можете да изпълнявате функцията 'КОНТРОЛ' произволен брой пъти докато всички грешки не бъдат отстранени. След успешен контрол, бутоните 'ЗАПИС' и 'ПЕЧАТ' стават активни (достъпни за използване). Тяхното действие е описано по-долу.

5. По време на финалния контрол, се изчислява т.нар. контролно число, което се записва на първа страница на декларацията. Това контролно число гарантира, че данните в декларацията са валидни и след това няма да се променят. След всяка промяна в декларацията трябва да правите финален контрол (бутон “КОНТРОЛ”), за да актуализирате контролното число.

ЗАПИС НА ДАННИТЕ (Бутон ЗАПИС НА ДИСК):

1. Ако желаете да запишете попълнената декларация на друг носител, например CD, трябва да използвате бутона ‘ЗАПИС НА ДИСК’ от Стр.1. Програмата ще запише попълнената декларация на твърдия диск в папката (директорията), където сте работили до момента. Трябва сами да се погрижите да копирате така получения файл на другия носител като за целта използвате средствата, които Вашият софтуер Ви предоставя.

2. Записите на твърдия диск или друг носител (по предходната точка) се генерират със стандартни имена, които не бива да променяте. Името на файла се формира от пълното име на декларатора така, както е въведено на Стр.1, следвано от датата, часа и минутите в момента на записа (текуща дата и време).

3. Във всички случаи окончателният запис на попълнена декларация трябва да се прави след финалния контрол (бутон ‘КОНТРОЛ’)

4. Във всеки момент можете да правите записи на твърдия диск на частично (или напълно) попълнена декларация. Това става със съответните функции от менюто на Excel и е описано в ръководството за работа с Excel (функция Save as).

5. Във всеки момент можете да правите записи на твърдия диск на частично (или напълно) попълнена декларация. Това става със съответните функции от менюто на Excel и е описано в ръководството за работа с Excel (функция Save as).

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА (Бутон ПЕЧАТ):

1. Отпечатването на попълнената и контролирана декларация (след бутон ‘КОНТРОЛ’) се прави с бутона ‘ПЕЧАТ’ на Стр.1.

2. Можете да отпечатвате декларацията и с помощта на средствата на Excel, но тогава ще се отпечатат и всички бутони за управление, които не са част от декларацията. Отпечатването с бутона ‘ПЕЧАТ’ Ви гарантира, че декларацията ще се отпечата точно в изисквания за целта вид.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ КОНТРОЛ:

1. Когато дадена таблица не е маркирана с 'X' в полето 'Нямам нищо за деклариране', трябва да бъде попълнен поне един ред в нея.

2. С изключение на случаите, изброени по-долу, всички полета в ред, който се попълва, са задължителни.

3. Данните в Стр.1 са задължителни. Изискват се поне три имена на декларатора (може и повече от три, разбира се)

4. На Стр.2 когато в указано, че гражданството на съпруга/та е българско, попълването на валидно ЕГН е задължително. В противен случай, може да не се въвежда. Всички въведени ЕГН-та (на декларатора, съпруга/та и децата или лицето с което декларатора живее на съпружески начала) трябва да са валидни и различни едно от друго.

5. Няма специално изискване за броя на имената на съпруга/та и децата

6. В таблици 1, 1.1, 1.2, 1.3  и 2 колони 'Разгъната застроена площ' не са задължителни.

7. В таблици 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в колона 'Вид на валутата' се избира само от определени валути (номенклатура). Ако дадени парични средства са в друга валута, те трябва да се конвертират към някоя от изброените в номенклатурата валути.
Колона 'Левова равностойност' е задължителна. Когато паричните средства са в лева, същата сумата трябва да се въведе повторно и в колона 'Левова равностойност'.

8. В таблица 8/5 за даден ред се попълва само една от колоните 'В страната' и 'В чужбина'.

9. В таблица 6 за даден ред се попълва само една от колоните 'От местни лица' и 'От чуждестранни лица'.

10. В таблица 7 за даден ред се попълва само една от колоните 'Към банки' и 'Към физически и юридически лица'.

11. В таблица 13 за даден ред се попълват задължително колони 2 и 3, и само една от колони 4, 5, 6 или 7.

12. В таблица 14 колони 2, 3, 4 и 5 за задължителни. Колона 6 и 8 се попълват по избор. Ако обаче е попълнена колона 6, трябва задължително да се попълни и колона 7. Аналогично, ако е попълнена колона 8, трябва задължително да се попълни и колона 9.

по пощата (задължително на хартиен и на електронен носител), с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Публичен регистър;

лично(задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6;

чрез упълномощено лице(задължително на хартиен и на електронен носител), всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 (представя се изрично писмено пълномощно);

по електронна поща (по електронен път) на адрес: publicregistry@caciaf.bg, само ако подателят има и използва електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

чрез Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg