Решения за установяване конфликт на интереси съгласно чл.13, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Решения за установяване конфликт на интереси по реда на §5, ал.1 от ЗПКОНПИ
Решения за прекратяване
Архив КПУКИ