Вътрешно сътрудничество Международно сътрудничество

КПКОНПИ е сключила следните споразумения и меморандуми за сътрудничество:

 1. Рамков договор за сътрудничество с Университет за национално и световно стопанство, сключен с 28.02.2018 г.;
 2. Споразумение за партньорство с Българска телеграфна агенция, сключено на 22.08.2018 г.;
 3. Споразумение за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между КПКОНПИ и Агенция за държавна финансова инспекция, сключено на 20.08.2018 г.;
 4. Меморандум за сътрудничество с Българска Академия на Науките, сключен на 21.08.2018 г.;
 5. Меморандум за сътрудничество със Софийски форум за сигурност, сключен на 26.08.2018 г.;
 6. Меморандум за сътрудничество с Камара на строителите на България, сключен на 31.08.2018 г.;
 7. Меморандум за сътрудничество с Консорциум „Форум Правосъдие“, сключен на 19.09.2018 г.;
 8. Меморандум за сътрудничество със Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“, сключен на 26.09.2018 г.;
 9. Меморандум за сътрудничество с „Министерство на младежта и спорта“, сключен на 21.09.2018 г.;
 10. Меморандум за сътрудничество с Фондация „Български институт за правни инициативи“, сключен на 25.09.2018 г.;
 11. Меморандум за сътрудничество със Сдружение „Клуб - Журналисти срещу корупцията“, сключен на 27.09.2018 г.;
 12. Меморандум за сътрудничество с „Институт за държавата и правото при БАН“, сключен на 02.10.2018 г.;
 13. Меморандум за сътрудничество с „Министерство за образованието и науката“, сключен на 08.10.2018 г.;
 14. Споразумение за сътрудничество с „Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив“, сключено на 10.10.2018 г.;
 15. Меморандум за сътрудничество с „Международно Висше Бизнес Училище“, сключено на 25.10.2018 г.;
 16. Споразумение за сътрудничество с Асоциация „Прозрачност без граници“, сключено на 14.11.2018 г.;
 17. Меморандум за сътрудничество между УНСС, КПКОНПИ, Омбудсман на Република България и Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, сключен на 16.11.2018 г.;
 18. Меморандум за сътрудничество с „Министерството на здравеопазването“, сключен на 12.11.2018 г.;
 19. Споразумение за сътрудничество с „Омбудсман на Република България“, сключено на 21.11.2018 г.;
 20. Меморандум за сътрудничество с „Областна администрация Софийска област“, сключен на 27.11.2018 г.;
 21. Споразумение за сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз (Съвет АФКОС), сключено на 24.03.2020 г.;
 22. Меморандум за сътрудничество между УНСС, КПКОНПИ, Омбудсман на Република България и Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, сключен на 23.06.2020 г.;
 23. Споразумение за провеждане на студентски стажове между УНСС, КПКОНПИ, Омбудсман на Република България и Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, сключено на 01.10.2020 г.

 

 Достъпът до базите данни, чрез които могат да се направят необходимите проверки на имуществото на проверяваните лица се осъществява благодарение на подписани споразумения и анекси към тях. Органите и инспекторите на КПКОНПИ извършват справки и ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на:

 1. Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (ГРАО) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 2. Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи;
 3. Софтуерна интеграция справочен и правен софтуер „СИЕЛА“;
 4. Единен портал на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието;
 5. Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и автоматизиран информационен фонд „КАТ – регистрация на ППС и собствениците им“ при Министерство на вътрешните работи;
 6. Централен регистър на особените залози при Министерство на правосъдието;
 7. Централен депозитар АД;
 8. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 9. Агенция „Митници”;
 10. Патентно ведомство на Република България;
 11. Единната информационна система за противодействие на престъпността;
 12. Базите данни на Националната агенция за приходите;
 13. Базите данни на Държавния фонд „Земеделие";
 14. Базите данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
 15. Базите данни на Националния осигурителен институт;
 16. Базите данни на Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка;
 17. Базите данни на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
 18. Базите данни на Среда за междурегистров обмен „RegiX“.