Дейности по проекта

КПКОНПИ изпълнява проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., сключен с Министерството на вътрешните работи, в качеството на Програмен оператор по Програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021 г. Проектът ще осигури:

  • Продължаване надграждането на ефикасността и ефективността на системата за възстановяване на активи от престъпна дейност в България;
  • Укрепване на системите за борба с корупцията, проследяването, разкриването и изземването на активи от престъпления, което е решаваща стъпка към изпълнението на приоритетите на България за предотвратяване и борба с организираната престъпност и корупцията;
  • Повишаване на капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност;
  • Допринасяне за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване по трансгранични случаи;
  • Даване на възможност на КПКОНПИ да осъществява ефективно двустранно сътрудничество с чужди власти, като отнема активи от името на партньорски служби;
  • Подобряване на информационната инфраструктура на КПКОНПИ.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с повишаване на капацитета на българските органи в борбата с икономическите престъпления и корупцията, чрез провеждане на специализирани обучения на властите в България за възстановяване и управление на активи от престъпна дейност и противодействие на корупцията, както и модернизиране на информационната инфраструктура на КПКОНПИ.