АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА СЕ ПРОИЗНЕСОХА ПО РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА СЕ ПРОИЗНЕСОХА ПО РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Върховният административен съд остави в сила решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси за ректора на Университета по хранителни технологии – Пловдив проф. Кольо Динков. Решението на Комисията е от 12.02.2020 г. и е обжалвано по съдебен ред. В хода на производството са събрани доказателства, че ректорът на УХТ е изготвил докладна записка до председателя на Общото събрание на Университета, с което е предложил самия себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, финансирана със средства от европейски фондове, и е получил възнаграждение за това. Наложена му е глоба в размер на 10 000 лв. и е отнета в полза на държавата сумата от 22 254, 27 лв., която представлява получената материална облага от конфликта на интереси. Решението на Комисията е обжалвано пред Административен съд – Пловдив, който частично отменя санкциите с мотив, че давността за деянията на проф. Динков е изтекла. В последвалите обжалвания пред ВАС, магистратите приемат че е недопустимо за отделните части на решението на КПКОНПИ да се прилагат различни давностни срокове. Съдиите посочват, че жалбата на проф. Динков за недоказано наличие на частен интерес е необоснована и че в качеството си на ректор, той има е имал право да делегира част от функциите си на заместник-ректорите, на деканите или на помощник-ректора. Нарушенията му се изразят в направено предложение за участие в проекта до Общото събрание, гласуването му в собствена полза и получаване на парично възнаграждение като ръководител на проект по Оперативна програма, финансирана със средства от европейските фондове. С тези си действия той е упражнил свои правомощия по служба в частен интерес. „Наличието на частен интерес е доказано главно и пълно от административния орган, който носи доказателствената тежест в процеса“, мотивират се от ВАС. Съдиите се позовават и на примери от практиката, според които „Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство.“

Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата на Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград, срещу решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси. Уважена от съда е и наложената глоба в размер на 10 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 87 627 лв. Решението на Комисията е от 25.11.2020 г. Производството е започнало по сигнал от орган на съдебната власт и са събрани данни, че два имота – частна общинска собственост, са продадени на дружество „Старт 2015“ ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала счетоводителката на кмета Р.Ш. В периода 25 септември – 3 октомври 2017 г., за 10 дни, като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. Той е провел извънредно Общо събрание на “Старт 2015” ЕООД и е разпределил дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 2015-2016 г. Сумата му е изплатена от Р. Ш., в качеството й на счетоводител на дружеството, по банков път. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на дивидента, Камбитов продава дяловете си. На 17.09. 2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на “Старт 2015” ЕООД, като новият е “Старт Груп 2020” ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени имота частна общинска собственост през 2016 г. и 2017 г., преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им. Установеният от КПКОНПИ конфликт на интереси засяга действията на Камбитов като кмет. Той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице. Административен съд – Благоевград приема, че установеният частен интерес е повлиял на безпристрастното и обективно изпълнение на служебните правомощия на Камбитов. Приети са и аргументите на Комисията за съществуващо стопанско-финансово обвързване между лицата. „Изхождайки от конкретната причинно-следствена връзка: длъжност (кмет) – изпълнението и (чрез сключване на договори в нарушение на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.) и като краен резултат – разпореждане с общинско имущество) – облага за лицето, заемащо публична длъжност, категорично се налага изводът, че жалбоподателят е действал в конфликт на интереси“, се посочва в мотивите на съда.

Софийски районен съд е потвърдил наказателно постановление на КПКОНПИ срещу Виржиния Панайотова – Савова, директор в специализираната администрация на СЕМ. Решението на Комисията за установяване на конфликт на интереси е от 18.07.2018 г., потвърдено е от АССГ и ВАС. Наложена е и глоба в размер на 5 000 лв. Конфликтът на интереси се изразява в това, че Савова, като лице, заемащо висша публична длъжност, е осъществила служебни правомощия в частен интерес на свързано с нея лице – нейният съпруг, спрямо когото тя е осъществявала контролни функции. Тя е осъдена да заплати и съдебните разноски по делото. Съгласно разпоредбите на действащия това Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), лице, което наруши забрани при изпълнение на длъжността си, се наказва с глоба в размера от 5000 до 7000 лв.