Вътрешно сътрудничество Международно сътрудничество

 При осъществяване на дейността си Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса, както и с международни организации.