Инспекторат Нормативни и други документи Контакти Инспекторат Сигнали за корупция срещу служител/и в администрацията на КПКОНПИ

Инспекторатът подпомага председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията/КПКОНПИ) за осъществяване на контрол на структурните звена в администрацията на  независимия специализиран държавен  орган.

Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и осъществява контрол, като следи за спазването на нормативните актове и актовете на председателя на Комисията при осъществяване на дейността на структурните звена в администрацията на КПКОНПИ.

При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от следните основни принципи:

 • законност, обективност, пълнота на информацията, зачитане правата и достойнството на личността;
 • спазване на нормативните изисквания за защита на класифицираната информация и защита на личните данни;
 • независимост при изпълнение на регламентираните задачи и дейности;
 • лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност;
 • спазване правилата, регламентирани в Етичния кодекс за поведение на служителите в Комисията, както и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

 

Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

 • извършва планови и извънпланови проверки на структури и дейности по осъществяване на дейността на администрацията на Комисията;
 • прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му, съгласно приети вътрешни правила, изработени въз основа на методология за оценка на корупционния риск, приета от Комисията;
 • събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията на Комисията;
 • следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
 • предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, на Етичния кодекс за поведение на служителите в Комисията, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 • извършва проверки на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на Комисията, като по анонимни сигнали не се извършва проверка;
 • осъществява контрол и извършва проверки по § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите в администрацията на Комисията;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения чрез определени от председателя на Комисията длъжностни лица и организира процедурата по тяхното връчване, като след приключването й постъпилите възражения, ведно със становище по същите и окомплектованите в цялост административно-наказателни преписки се представят на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“;
 • осъществява и други дейности, свързани с контрола, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на Комисията.