Централно управление
София 1000, пл. “Света Неделя” №6
Обща информация
 • Тел: +359 2 9401 444
 • Тел/Факс: +359 2 9401 595
 • Еmail: caciaf@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

“Връзки с обществеността”
 • Тел: +359 882 699 138
 • Еmail: press@caciaf.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни
 • Тел: +359 2 9401 461
 • Еmail: ZLD@caciaf.bg

Дирекция
"Публичен регистър"
София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6
 • Еmail: publicregistry@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

Лицата, заемащи висши публични длъжности, могат да отправят конкретни въпроси, свързани с подаването на декларации за имущество и интереси

- По електронна поща

- По телефон, съобразно разпределението на заеманата длъжност по институции, както следва:

 • Тел: +359 882 521 915

Президент и вицепрезидент; Народно събрание, Европейски парламент; МС и всички министерства; Главни дирекции на МВР и ОДМВР; Офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили;


Тел: +359 882 699 884

КС; ВСС; Омбудсман; СП; КРС; КЗК; КЗД; КЕВР; КФН; ЦИК; СЕМ; БНТ; БНР; БТА; БАН; Ректорите на държавните висши училища и началниците на военните академии и училища; НЕК; БЕХ; ЕСО; Председателите на политическите партии; БЧК; ДП „Български спортен тотализатор“; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Д до буква И);

 • Тел: +359 888 058 804

Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква А до буква Г, включително община Варна и райони);


Тел: +359 882 018 763
      +359 882 699 858

НОИ; НЗОК и РЗОК; РЗИ, ГД „Изпълнение на наказанията”; ГД "Охрана"; ДП „Фонд затворно дело”; ДП на ДГС и ТП на ДЛС; Лечебните заведения за болнична помощ; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква Т до буква Я);

 • Тел: +359 882 243 861

Държавни агенции; Държавни комисии; Изпълнителни агенции; АПСК; ОДБХ, ДНСК; РДНСК, ДФ "Земеделие"; Автомобилна администрация; НИНКН; РИОСВ, Басейнови дирекции; Национални паркове; ПУДООС; Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква О до буква Р, включително община Пловдив и райони);

 • Тел: +359 882 107 566

Областните управители; Ръководителите на задграничните представителства; Българските граждани, заемащи длъжности в НАТО, Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините с буква С, включително Столична община и райони);


Тел: +359 884 195 464

БНБ; Митници; НАП; ДАНС; ДАР; ДАТО; НСО; Служба "Военна информация"; НБКСРС; ББР;Кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите (за общините от буква К до буква Н);

Отдел "Декларации"

Тел: 02 / 9401 581

Отдел "Проверки и анализи"

Тел: 02 / 9401 582

Банкова сметка за влезли в сила наказателни постановления

Българска народна банка
IBAN: BG81 BNBG 9661 3000 1402 01
BIC код: BNBG BGSD

ТД Бургас
Бургас 8000, ул. 'Ф.Кутев' №26, ет.3
 • Тел: 056/ 590 439
 • Тел/Факс: 056/ 590 438
 • Еmail: burgas@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Бургас са Териториалните отдели на КПКОНПИ в Бургас, Сливен и Изнесено работно място (ИРМ) Ямбол.

ТД Варна
Варна 9004, ул. 'Алеко Константинов' №17
 • Тел: 052/ 589 068
 • Еmail: varna@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Варна са Териториалните отдели на КПКОНПИ във Варна, Шумен и ИРМ Добрич.

ТД Велико Търново
Велико Търново 5000, пл. 'Център' №2, ет.2
 • Тел: 062/ 690 179
 • Еmail: vtarnovo@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Велико Търново са Териториалните отдели на КПКОНПИ във Велико Търново, Ловеч и Русе.

ТД Пловдив
Пловдив 4000, бул. 'Санкт Петербург' №67, ет.4
 • Тел: 032/ 207 500
 • Еmail: plovdiv@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД Пловдив са Териториалните отдели на КПКОНПИ в Пловдив и Стара Загора.

ТД София
София 1000, пл. 'Света Неделя' №6, ет.6
 • Еmail: sofia@caciaf.bg
 • Виж на картата: Карта

На подчинение на ТД София са Териториалните отдели на КПКОНПИ в София, Благоевград, Видин и Враца.

Отдели и ИРМ към ТД Бургас
Отдели и ИРМ към ТД Варна
Отдели към ТД В. Търново
Отдели към ТД Пловдив
Отдели към ТД София