АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА ПОТВЪРДИХА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА СУМИ НАД 200 ХИЛЯДИ ЛЕВА

АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА ПОТВЪРДИХА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА СУМИ НАД 200 ХИЛЯДИ ЛЕВА

Административен съд - Благоевград е потвърдил установения от КПКОНПИ конфликт на интереси по отношение на Валентина Шаркова - общински съветник в ОбС – Благоевград (мандат 2019 – 2023г.). Тя е гласувала решения на Общинския съвет за намаляване с 30%, а впоследствие и за освобождаване от заплащане на концесионни вноски на търговски дружества –концесионери на общински имоти. По същото време самата Шаркова е работела по трудов договор в едно от дружествата-концесионери и е получавала възнаграждение във времето, в което е била и общински съветник, а със собствениците на същото дружество е имала дълготрайна икономическа обвързаност. По този начин тя е осъществила конфликт на интереси в частен интерес на свързани с нея лица. Наложени са й глоби в общ размер на 10 000 лв. и е отнета сумата от 100 836, 14 лв., представляваща стойността на реализираната материална облага.

С Решение на Административен съд - Благоевград е потвърден и конфликтът на интереси за Бисер Стойчев - общински съветник в ОбС Благоевград (мандат 2019 – 2023 г.). За същия е установено, че е гласувал на заседание на Общинския съвет в частен интерес – свой и на свързано с него лице (съпругата му). Вместо да си направи самоотвод, той е гласувал „за“ разрешаване на изработването и одобряването на изменения в подробния устройствен план на селище към Община Благоевград, в което той и съпругата му притежават имот. Наложена му е глоба от 5000 лв.

Административен съд - Шумен е потвърдил конфликт на интереси по отношение на кмета на Община Никола Козлево - Ешреф Реджеб. Установено е, че между 2018 г. и 2021 г. той е подписал 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб – Община Никола Козлево“, в което от 2016 г. досега синът му ечлен на Управителния съвет. Потвърден е и вторият конфликт на интереси за Реджеб – за това, че е подписал разходни касови ордери по издадени фактури от „Ешрефоглу“ ООД и по този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на търговското дружество, в което съдружници са неговите синове и свързани с него лица. На Реджеб за наложени глоби в общ размер на 10 000 лв. и е отнета в полза на държавата сума над 50 000 лв.

Административен съд – Велико Търново е потвърдил конфликт на интереси за Румен Павлов, кмет на Община Стражица. Производството в КПКОНПИ срещу него е започнало след сигнал на орган на съдебната власт. Установено е, че той, в качеството си на кмет и лице, заемащо висша публична длъжност, е подписал 11 броя заповеди и издадените въз основа на тях 69 броя разрешителни за почистване на храстовидна и дървесна растителност на поземлени имоти в полза на свързано с него лице – негов брат. Той е подписал и договор в полза на същото свързано с него лице. Съдът е потвърдил наложените му глоби в размер на 55 000 лв.

Гореописаните решения не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) на Република България.