КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБИ В ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ /ЗМИП/

КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБИ В ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ /ЗМИП/

Съгласно ЗПКОНПИ, всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, подлежи на съгласуване от Комисията относно наличие на корупционен риск. С решение от днес, 16.12.2020 г., КПКОНПИ не съгласува разпоредби от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, постъпил с проект на решение на Министерския съвет.

Едно от съществените изменения е предложението да отпаднат част от категориите субекти, за които са задължителни мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари /проверка на клиентите, разкриване на информация относно съмнителни сделки и клиенти, съхраняване и предоставяне на информация и документи и др./. Конкретно е предвидено от обхвата на закона да бъдат изключени: професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, презастрахователите, органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори, професионалните спортни клубове и т.н.

В решението си КПКОНПИ приема, че изключването на професионалните и съсловните организации, както и на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, е оправдано. Оправдано е и изключването от кръга задължени субекти и на органите на НАП и митническите органи, защото за тях съществуват предвидени в други закони мезанизми и задължения за превенция на изпирането на пари.

Законопроектът не е съгласуван по отношение на предложението от задължените лица по ЗМИП да отпаднат търговците на едро, защото именно при тях съществува възможност, при наличието на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. По същите причини не е съгласувано и предложението за отпадане на задълженията за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти. КПКОНПИ не съгласува проекта и в частта относно предложеното отпадане на задълженията по ЗМИП и за органите по приватизация, за лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори. Комисията счита, четези сектори и понастоящем се явяват проблемни по отношение на установени сериозни индикатори за корупционни практики. Действащият закон предвижда задължения за професионалните спортни клубове, а проектът – само за професионалните футболни клубове, което създава създава предпоставка за неравно третиране в спортния сектор, поради което КПКОНПИ не съгласува проекта за изменение на ЗМИП и в тази му част.

Мотивите на Комисията са, че предложеното ограничаване на кръга на субектите, които имат задължения по ЗМИП, има за последица неефективно функциониране на системата за превенция на изпиране на пари, което създава сериозен корупционен риск.