КПКОНПИ ПРЕДЛАГА ДА ОТПАДНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕКОСТИКЕРИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

КПКОНПИ ПРЕДЛАГА ДА ОТПАДНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕКОСТИКЕРИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Съгласно ЗПКОНПИ, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество може да разработва и отправя предложения за изменение на законодателството с антикорупционна насоченост. В изпълнение на това правомощие, на заседание, проведено на 30 юни 2021 г., бе прието решение, с което се предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде обсъдена възможността за изменение и допълнениена Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в следните насоки:

  1. Да отпадне въвеждането на новите стикери (т.нар. „екостикери“);
  2. Да се отчете възможността за използване на вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС, като така се избегне и дублирането на системи.

Измененията в Наредба № Н-32, касаещи издаването на новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории, влизат в сила от 12.07.2021 г., а тези относно осигуряване на връзка между информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и контролно-измервателните уреди в пунктовете за технически прегледи - от 12.01.2022 г. Най-общо, тази нормативна уредба предвижда:

- въвеждат се изисквания за категоризиране на МПС в пет еколотични групи;

- определянето на екологичната група се извършва по време на периодичния преглед за проверка на техническата изправност, чрез измерване на емисиите от отработените газове, като се предвижда в знака за преминат преглед да има вграден идентификатор, позволяващ четене и запис на информация от голяма дистанция, в това число и информация за екологичната група на моторното превозно средство (т.нар. екостикер);

- създават на условия за автоматично въвеждане в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на данните, получени от средствата за измерване (газоанализатор, димомер и стенд за измерване на спирачните сили) при извършените по време на прегледа измервания;

- въвежда се изискване контролно-техническите пунктове да бъдат оборудвани с техническо средство, което да може да чете информацията от знака за технически преглед;

- с техническо средство ще бъде възможно прочитане на данните от знака за технически преглед (от „екостикера“) от разстояние.

При извършения от КПКОНПИ анализ е установено, че рискът от влизане в сила на описаните изменения в Наредбата се изразява в потенциално неефективно разходване на публичен ресурс, нецелесъобразност от въвеждането на т.нар. „екостикер“ и допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса. Не се оспорва необходимостта отползите от ограничаване на движението на моторните превозни средства, които отделят високо количество вредни емисии в определени зони на населените места.

По информация от официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за изработването на „Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС“ („екостикер“), при годишен тираж от 1 500 000 бр. е зададена единична цена от 6,80 лв. Това потвърждава идентифицирания риск от разходване на значителен размер публични средства. Отделно трябва да се вземат предвид и всички други разходи по въвеждане в действие на цялостната система за идентификация и контрол. Вместо това, може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС.

Пълният текст на решението на КПКОНПИ – предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е публикуван в прикачения файл.

РЕШЕНИЕ № 18_30.06.2021-Final.doc