КПКОНПИ прие доклади на антикорупционните планове за 2021-2022 г. на държавни ведомства

КПКОНПИ прие доклади на антикорупционните планове за 2021-2022 г. на държавни ведомства

КПКОНПИ прие анализа на антикорупционните планове на 29 ведомства за предотвратяване на идентифицираните от тях корупционни рискове за 2022 г. Констатирано е, че от предвидените 561 мерки, 482 съответстват на изискванията на Насоките за съставяне на антикорупционни планове, приети от Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП) към Министерски съвет. Идентифицирани са най-много на брой рискове в сферите „Извършване на контролни дейности“ (129) и в „Мерки за публичност“ (87).

Отчетени са и обобщените антикорупционни планове за 2021 г. и е извършена преценка за степента на изпълнение. Проследено е изпълнението на 578 мерки, съдържащи се в отчета на 31 ведомства – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Изготвени са препоръки за подобрение на етапите за разработване, прилагане и отчитане на резултата и ефективността от действието на всяка мярка.

 

Анализите се извършват ежегодно от дирекция „Превенция на корупцията“, в изпълнение на задълженията на КПКОНПИ, регламентирани в чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ за събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки.

Двата доклада с анализите са изпратени на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет и са публикувани на интернет страницата на КПКОНПИ в раздел „Превенция на корупцията“ - „Документи“.