На вниманието на членовете на ЦИК

На вниманието на членовете на ЦИК

КПКОНПИ прие решение /протокол № 998 от 19.05.2021 г./

Относно задълженията на членовете на ЦИК за деклариране на имущество и интереси, както следва:

1. Лицата, които са били членове на ЦИК до прекратяването на мандата им и са назначени и в новия състав, е следвало да подадат единствено ежегодна декларация за имущество и интереси, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок, тъй като не е налице прекъсване на изпълнение на висшата публична длъжност (същите са освободени и назначени в един и същи ден – 12.05.2021 г.), съгласно §63 на Допълнителните разпоредби на ИК. Извършена е и справка на интернет страницата на ЦИК, от която се установи, че е публикуван поименен списък на предходния ѝ състав и период, в който е упражнявал правомощията си, а именно от 08.11.2020 г. до 12.05.2021г. Така, тези лица не дължат финална и съответно встъпителна декларации.

2. Лицата, които са били членове на ЦИК до 12.05.2021 г. и не са назначени в новия ѝ състав, следва да подадат финална декларация за имущество и интереси „в едномесечен срок от освобождаване на длъжността“ (чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ). Датата на „освобождаване от длъжност“ е датата на прекратяване на мандата на членовете на състава на ЦИК – 12.05.2021 г. Така, срокът за подаване на финални декларации пред КПКОНПИ е 12.06.2021 г. (предвид обстоятелството, че 12.06.2021 г. е неработен ден, крайният срок изтича на 14.06.2021 г.). Освободените членове на ЦИК са длъжни да подадат и втора финална декларация, в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на първата финална декларация. Също така е следвало да подадат и ежегодна декларация за 2020 г. (чл. 38 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ) до 17.05.2021 г., тъй като към 31.12.2020 г. са заемали висша публична длъжност.

3. Лицата, които за първи път са назначени за членове на ЦИК, следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси „в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност“ (чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ). За „заемане на длъжността“ от членовете на ЦИК се счита датата на назначаване с Указ № 131/12.05.2021 г.