НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ, за народните представители от състава на 46-тото Народно събрание възниква задължение за подаване на встъпителна декларация за имущество и интереси. Декларацията се подава в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност (полагането на клетва) – до 23 август 2021 г. включително.

Тя отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на заемане на длъжността – 21 юли 2021 г.

Допълнителна информация

Образците на декларации са достъпни на интернет – страницата на Комисията, на следния адрес:https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

Декларациите се подават задължително на хартиен и на електронен носител (CD, USB флаш памет). Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Декларации се подават:

- по пощата, с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор, на адреси:

гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, за Публичен регистър или

- лично, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6;

- чрез упълномощено лице, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, в административната сграда на КПКОНПИ в гр. София, на пл. „Света Неделя“ № 6 (представя се изрично писмено пълномощно);

- по електронна поща на адрес: publicregistry@caciaf.bg, само ако подателят има електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

- чрез Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление” на адрес https://edelivery.egov.bg/.

ВАЖНО! От 02.08.2021 г. дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, в гр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6. Декларации, писма и съобщения до дирекцията се приемат на досегашния адрес - гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6 само до 30.07.2021 г. След тази дата подаване на декларации (лично или по пощата) и цялата кореспонденция до дирекция „Публичен регистър“ ще се осъществява единствено на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6.