НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

С Указ на президента на Република България №245 от 16 септември 2021 г. /обн. ДВ бр. 77/16.09.2021 г./ Четиридесет и шестото Народно събрание е разпуснато.

С оглед на това за народните представители от състава на 46-тото Народно събрание възниква задължение за подаване на финална декларация.

Декларацията се подава в едномесечен срок от освобождаване от длъжността /чл. 38 ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ/ – до 18 октомври 2021 г. включително. Тя отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на освобождаване от длъжност – 16 септември 2021 г.

За народните представители действат и публикуваните предходни Указания за изпълнение на задълженията по ЗПКОНПИ за деклариране на имущество и интереси, които може да видите в публикациите от 12 април 2021 г., 13 май 2021 г. и 27 юли 2021 г..