НОВА ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА КПКОНПИ

НОВА ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА КПКОНПИ

Нова структура на териториалните органи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е в действие от началото на 2021 г. КПКОНПИ има пет териториални дирекции, чийто седалища и райони съвпадат с тези на апелативните съдилища – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София. В тяхна компетентност са производствата по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество, осъществявани от инспектори. До края на миналата година в рамките на тези дирекции функционираха 13 териториални отдела, 8 териториални бюра, както и изнесени работни места. С решение на Комисията от 26.11.2020 г. са закрити, считано от 01.01.2021 г. всички 8 териториални бюра /Сливен, Ямбол, Добрич, Шумен, Габрово, Плевен, Пазарджик и Перник/ - поради дублиране в същите населени места и с териториални отдели или поради натовареност, която не може да обоснове самостоятелно съществуване в непосредствена близост до други, далеч по-натоварени звена /Перник, Пазарджик/. По тази причина е закрито и изнесеното работно място в Монтана.

Новата териториална структура включва досегашните 13 териториални отдела - Бургас, Сливен, Варна, Шумен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Пловдив, Стара Загора, София, Благоевград, Видин и Враца, както и 2 изнесени работни места – в Добрич и в Ямбол.

Поради закриването на 8 териториални бюра, са предприети и действия за отнемане на управлението от КПКОНПИ на недвижими имоти, държавна собственост – помещения и сгради, ползвани от закритите вече звена. Комисията освобождава, чрез съответните областни управители, ползвани досега имоти в административни сгради в 7 областни града и те могат да бъдат предоставяни на други държавни органи, които имат такива нужди. Освобождават се и заварени помещения в административни сгради в Смолян и Кърджали, където КПКОНПИ няма свои териториални звена.