РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На редовно заседание КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси за Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за периода от 09.03.2017 г. до 24.01.2022 година и за проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор на Технически университет (ТУ) – София.

Срещу Галин Николов производството е започнало по сигнал, в който се съдържат твърдения, че същият е участвал като ръководител на проекти и е получавал финансово възнаграждение за това. Установено е, че той е посочил себе си за ръководител на проекти с европейско финансиране - „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“ (№ BG14MFOP001-3.001-0003) и „Доставка на персонални 60 преносими компютъра, 120 мобилни устройства – таблети – за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, изпълняващи контролни дейности“. В периода януари – декември 2019 г. Николов е подписал 12 броя констативни протоколи за извършена работа, вкл. на самия себе си, по първия проект. Вместо да си направи самоотвод и да не подписва документите, той е извършил нарушение в свой частен интерес. За Николов са установени три състава на конфликт на интереси: за това, че за периода от 09.03.2017 г. - 24.01.2022 г., се е подписал като „приел“ на констативни протоколи, с които приема без възражения извършената от самия него работа по Проект № BG14MFOP001-3.001-0003 за всеки един от месеците от януари до декември 2019 г. вкл.; за това, че в същия период е резолирал доклад „за изпълнение“ и за това, че е подписал заповед в свой частен интерес.

Общият размер на наложените глоби и отнетата в полза на държавата материална облага от деянието е 32 699,70 лв.

Това е вторият конфликт на интереси, установен за Галин Николов. Първият е от 16.02.2022 г. и е за това, че е назначил брата на своята съпруга на по-висока длъжност и срещу по-голямо месечно възнаграждение, вместо да си направи самоотвод.

Производството срещу проф. Кралов е започнало по сигнал. В хода на проверката е установено, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издавал заповеди за изплащане на парични възнаграждения на самия себе си в периода 07.04.2021 – 16.12. 2021 г., и по този начин е действал в свой частен интерес. Документите, с които е наредил допълнително материално стимулиране, допълнително възнаграждение и парични награди с различни основания противоречат на разпоредбите по ЗПКОНПИ и практиката на Върховния административен съд – не се допуска самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито осъществяването на каквато и да е част от аспектите по възникване и реализиране на търговско и облигационно правоотношение, при съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект. При утвърждаване на списъци с имена за парични награди, които включват и самия него, Кралов е следвало да си направи самоотвод,като уведоми органа по избора или назначаването, незабавно след възникване или узнаване на данни за наличие на частен интерес. Общият размер на наложената глоба и отнетата в полза на държавата материална облага е 29 765,04 лв.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицата, посочени по-горе –Галин Николов и Иван Кралов, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.