РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ПОТВЪРДЕНИ ОТ СЪДА

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ПОТВЪРДЕНИ ОТ СЪДА

Постановени от КПКОНПИ решения, с които са установени конфликти на интереси за висши публични длъжности, бяха потвърдени от Върховния административен съд (ВАС).

По отношение на общинския съветник от гр. Хисаря Бойко Гавраилов, върховните съдии са приели, че той е гласувал на заседание на Общинския съвет в полза на свързано с него лице – също общински съветник и по този начин е упражнил правомощия в частен интерес на свързаното лице. Потвърдени са изводите на КПКОНПИ, че вместо да си направи самоотвод, в качеството си на овластено лице, Гавраилов чрез гласуването си е осъществил конфликт на интереси, защото между него и общинският съветник, в чиято полза е гласувал, са налице икономически зависимости, изразяващи се в няколко общи търговски дружества и закупуването и притежаването в собственост чрез търговските дружества на недвижими имоти с цел инвестиционни намерения, както и реализирането на такива намерения в продължителен период от време“. По този начин под съмнение са поставени безпристрастността и обективността на общинския съветник при вземането на решение на Общинския съвет – Хисаря.Потвърдена е и глобата от 5000 лв., наложена на Гавраилов. Решението на ВАС е окончателно и потвърждава решението на Административен съд – Пловдив.

Изцяло потвърдени са и две нарушения, съставляващи конфликт на интереси, за Красимир Кръстев – общински съветник от гр. Каварна. Установено е, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е внесъл в Общинския съвет предложение за закупуване на частен имот със средства на Община Каварна, а също така е участвал в последващите дискусии по това предложение и в гласуването на решението за приемането му. Закупуването на имота е от полза и на частно дружество, чийто едноличен собственик на капитала и управител е самият Кръстев. ВАС приема доводите на КПКОНПИ, че упражняването на правомощията му по служба представляват конфликт на интереси, защото е налице частен интерес за него самия и за свързаното с него лице. С решението си върховните съдии потвърждават изцяло и наложената от Комисията глоба в размер на 10 000 лв. Окончателният съдебен акт потвърждава и решението на Административен съд – Добрич.

По отношение на бившия общински съветник от гр. Сандански Румен Пачов, частично е потвърдено решението на КПКОНПИ за установяване конфликт на интереси. ВАС е приел доводите на Комисията, че в качеството си на общински съветник и лице, заемащо висша публична длъжност, Пачов, който едновременно с това е имал фирма за обществен транспорт, е участвал в подготовката на акт за изработването на нова транспортна схема в Община Сандански, в свой частен интерес. Окончателно е потвърдена и наложената глоба в размер на 5000 лв.