РЕШЕНИЕ НА КПКОНПИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ОТ МАГИСТРАТИ – УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗОП

РЕШЕНИЕ НА КПКОНПИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ОТ МАГИСТРАТИ – УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗОП

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие следното решение /протокол № 991/01.04.2021 г./:

 „Магистратите не са задължени лица по смисъла на чл. 6 ал. 1 т. 44 от ЗПКОНПИ. Разпоредбата на чл. 6 ал. 2 от закона изключва съдиите, прокурорите и следователите от обхвата на чл. 6 ал. 1, съответно от компетентността на Комисията и те следва да декларират имущество и интереси само по реда на ЗСВ, само пред ИВСС.“

 Решението е изпратено на ВСС, на председателите на върховните съдилища, на главния прокурор и на ИВСС.