Решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси

Решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси

Със свое решение КПКОНПИ установи конфликт на интереси по отношение на Анелия Лилова, бивш заместник-кмет на Община Димово, обл. Видин, осъществен за времето, през което тя по заместване е изпълнявала функциите на кмет на общината. Преди заемане на длъжността Анелия Лилова е била съдружник в „АИМ“ ООД, от 2009 до 2012 г., последователно със съпруга и със свекърва си. Общината е обявила обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения. При финализиране на поръчката /в периода 25.09.2019 г. - 25.10.2019 г./, Лилова е утвърдила протокол за класиране на участниците, с който първото място като доставчик на определени позиции храни е за дружеството „АИМ“ ООД, като е подписала и решение, с което е обявила класирането и е определила посоченото дружество за изпълнител. Към този момент управител и съдружник в „АИМ“ ООД е била свекървата на изпълняващата функции на кмет. На Лилова е наложена глоба в размер на 5000 лв.

Комисията образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Мариан Цонев, кмет на Община Гурково. Според твърденията в сигнала, Цонев е бил управител на строителна фирма и съдружник в още едно строително дружество – „Асафа“, заедно с Д. Т. След избирането му за кмет, Мариан Цонев прекратил участието си в посочените дружества. Като кмет, в деня на напускане на „Асафа“ той прекратил действащ договор, подписан от бившия кмет на общината за изграждане на мост над река Гарвашница, а две седмици по-късно прекратил и друг вече подписан договор, за изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения. Според изложеното в сигнала, на 14.08.2020 г. Мариан Цонев е подписал с обединение „Подпорна стена 2020“ договор на стойност 1,2 млн. лева, като водещ дял в обединението има строителна фирма, представлявана от бащата на Д. Т. – бившия съдружник на кмета. Самият Д. Т. до 2019 г. също е бил управител и съдружник в тази фирма.

По повод на декларация на политическа партия, с твърдян конфликт на интереси на кмета на Община Гурково, Пресцентърът на КПКОНПИ уточнява, че производството спрямо Мариан Цонев е образувано по сигнал - медийна публикация: журналистическо разследване, излъчено по ТВ+ /“Безстрашният строител-кмет“/ и публикация в EurActiv /“Орташкият мост в Гурково, който минава над закона“/. Впоследствие са постъпили и други сигнали със същите твърдения, които са приобщени към началния сигнал /медийните публикации/ и ще бъдат разглеждани в едно производство.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе /Анелия Лилова/ приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила. За кмета на Община Гурково Мариан Цонев конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди и наличието или липсата му подлежат на установяване по предвидения в закона ред.