Решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси 

Решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси 

На редовно заседание, проведено на 17 ноември 2021 г., КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД доц. д-р Радосвет Горнев.

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че доц. Горнев е гласувал в своя полза на заседание на Съвета на директорите на болницата и че на 9.07.2021 г. е подписал допълнително споразумение към трудовия си договор, едновременно в качеството на „работодател“ и „служител“, т.е. сам със себе си. В хода на проверката на сигнала са изискани документи от Министерството на здравеопазването и от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Установено е, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, доц. Горневе упражнил правомощия по служба в свой частен интерес. Той е участвал в заседание на Съвета на директорите на дружеството на 05.07.2021г., на което е гласувал „за“ собственото си освобождаване като началник на клиника по хирургия към МБАЛ „Лозенец“ и назначаването си като лекар-хирург, в нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ. Установено е също, че на 09.07.2021г. е подписал допълнително споразумение едновременно в качеството си на служител и на изпълнителен директор. По този начин, чрез договаряне сам със себе си, той е получавал възнаграждение.

И при двете му действия, правилното и законосъобразно поведение би било да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването си. Вместо това, доц. Горнев е действал в свой частен интерес, което е и основание за наличие на конфликт на интереси. С решението на КПКОНПИ му е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Радосвет Горнев, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

На заседанието днес КПКОНПИ не установи конфликт на интереси по отношение на Мая Манолова – Найденова, в качеството й на народен представител в 45-ото Народно събрание. Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се твърди, че тя, като председател на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходване на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, не е ревизирала периода 2013-2016 г., тъй като през част от това време министър на отбраната е бил нейният съпруг. В хода на проверката е установено, че при внасяне на точка в дневния ред при гласуване в Народното събрание, Мая Манолова-Найденова, като председател на Комисията, и нейният заместник Георги Георгиев, предлагат, поради огромния обхват на проверката, тя да започне с последните две години (считано от 01.01.2019 г.), като критерият е вложеният най-голям финансов ресурс за това време. При гласуването на народните представители е определено обхватът на проверката да е за последните 4 години, а впоследствие да премине и към по-ранен период. По този начин е установено, че предложението не изключва времето, през което съпругът на Манолова е участвал в състава на Министерски съвет и липсва частен интерес от нейна страна или на свързано с нея лице.

Със свое решение Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Административен съд – Пазарджик, с което частично се оставя в сила решение на КПКОНПИ за конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов, кмет на Община Ракитово. Решението на КПКОНПИ е от миналата година, и в хода на производството е установено, че през 2016 г. Холянов е сключил договор за доставка на бензин и дизелово гориво на стойност над 430 000 лв. за срок от четири години. Изпълнител на договора е синът му и бивш служител на фирмата, използван за подставено лице. Глобата, наложена от КПКОНПИ, е в размер на 10 000 лв., а в полза на държавата е отнета сумата от 37 157, 97 лева.

След решението на ВАС, което е окончателно, Холянов може да бъде отстранен от заемания пост – кмет на Община Ракитово.

Понастоящем в КПКОНПИ срещу Холянов се водят още две производства за конфликт на интереси. Едното е за това, че през 2018 г. е сключил договор за покупко-продажба на дървесина в полза на фирмата „Пейчинов лес“ ЕООД. Същата фирма е упълномощила сина и съпругата на кмета  - синът да се разпорежда самостоятелно със сметките на фирмата, а съпругата - с общо и безсрочно пълномощно. Дървесината, добита от „Пейчинов лес“ се транспортира на адрес и с товарни автомобили на дружеството „Кос хол 1“ ЕООД, собственост на сина на кмета.

Второто образувано производство касае сключване на договор за продажба на поземлен недвижим имот в гр. Ракитово с „Петро 2016“ ЕООД, чийто пълномощник е другият син на кмета Костадин Холянов. На 02.09.2019г. имотът е придобит от Щерян Холянов.

И по двете производства предстои произнасяне на КПКОНПИ.