ВАС ПОТВЪРДИ: КМЕТЪТ НА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК СА ДЕЙСТВАЛИ В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ВАС ПОТВЪРДИ: КМЕТЪТ НА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК СА ДЕЙСТВАЛИ В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Кметът на община Никола Козлево Ешреф Реджеб е бил в конфликт на интереси, когато е подписал платежните нареждания за субсидиране на местния футболен клуб и на фирма на синовете си. Това става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС), което потвърждава констатацията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Магистратите са определили като правилни и законосъобразни заключенията на експертите на КПКОНПИ, че кметът е имал частен интерес при подписване на платежните нареждания както за субсидиране на местния футболен клуб, заради това, че синът му е член на управителния съвет на спортното дружество, така и за доставка на храни, напитки и битови консумативи от фирма, в която двамата му синове са съдружници.

Законосъобразна последица от установения конфликт на интереси е и постановеното отнемане на сума, съставляваща нетното дневно възнаграждение на Е. Реджеб на датите, на които е разходвал общински средства в полза на свързаните лица и сума, представляваща получената материална облага, в резултат на установения конфликт на интереси, на обща стойност 98 138 лева.

С друго свое решение ВАС е отменил решението на Административния съд в Стара Загора и е потвърдил констатациите на КПКОНПИ за наличие на конфликт на интереси и по отношение на вече бившият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Галин Николов за това, че е повишил в длъжност чрез вътрешна процедура за конкурентен подбор брата на съпругата си (негов шурей).

Магистратите са приели като правилни и законосъобразни констатациите на КПКОНПИ за наличие на конфликт на интереси в управленческите действия на Николов, който е бил наясно, че шуреят му е бил единствен кандидат в предложената процедура. „Определяйки подбора да се извърши само в рамките на сектор „Рибарство и контрол - Пловдив“, а не и сред други звена на администрацията на ИАРА, Г. Николов поставя именно в привилегировано положение шурея си спрямо останалите служители на ИАРА, а с избора си на провеждането на процедурата - чрез конкурентен подбор, а не чрез някоя от другите възможни процедури за заемане на свободна длъжност, включително и чрез провеждане на конкурс, той поставя Т. в привилегировано положение и спрямо другите евентуални кандидати за заемане на длъжността извън ИАРА, които биха участвали в конкурса“ се подчертава в мотивите на ВАС.

Потвърдени са и наложените от Комисията санкции.

Върховният съд потвърди и решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси и на благоевградската общинска съветничка В. Шаркова за това, че е гласувала за приемането на две решения на общинския съвет в Благоевград в интерес на свързани с нея лица – одобряване на намаляване на дължимите наеми и освобождаване от наем на търговски дружества във връзка с епидемичната обстановка в България през 2020 г. Съдът е потвърдил и констатацията на Комисията за наличие на икономическа зависимост и свързаност между Шаркова и един от облагодетелстваните от решенията на Общинския съвет търговски обекти. “В случая цялостният анализ на хронологията на действията и събитията, с оглед на събраните по делото доказателства, налага извода за финансово-стопанско обвързване между В. Шаркова и ЛАРГО МОЛ ООД“, се казва в съдебното решение.