ВАС ПОТВЪРДИ ТРИ РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ВАС ПОТВЪРДИ ТРИ РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

С три решения на Върховния административен съд (ВАС) са окончателно потвърдени решения за установяване на конфликт на интереси, постановени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Със свое решение ВАС е препотвърдил решението на Административен съд – Стара Загора и решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на В. Грозева като главен архитект на общ. Стара Загора за това, че в рамките на своите правомощия, на датата 05.06.2020 г. е издала заповед № 19-13-65/05.06.2020 г., с която е разрешила да се допусне изработване на ПУП в частен интерес на свързано с нея лице - „В и В архитекти“ ЕООД, с управител арх. В. Георгиев, неин съпруг.

С друго свое решение ВАС е потвърдил като обосновано и законосъобразно решението на Административен съд – Благоевград и на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на Б. Стойчев в качеството му на общински съветник в Общински съвет Благоевград за гласуване на две решения на Общинския съвет в частен интерес – за изграждането на инженерна инфраструктура, която облагодетелства притежавани от него и съпругата му имоти. Това са гласувания за разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета за външно електрозахранване и площадков водопровод и за одобряване на ПУП-ПП за външно електрозахранване и площадков водопровод като новата инженерна инфраструктура

Съдът е извел обосновани изводи на доказателствата от фактическа страна, че Стойчев като съсобственик със съпругата си на имот, засягащ се положително от решенията на общинския съвет е реализирал облага, тъй като устройственото положение на имотите се подобрява с достъпа до електричество и централен водопровод. Качеството на Стойчев – общински съветник в Общински съвет Благоевград го задължава да не взема участие при вземането на решения в своя полза и по отношение на свързани с него лица, каквато е съпругата му.“, се казва в решението на ВАС.

Върховният административен съд е препотвърдил и решение на КПКОНПИ, потвърдено от Административен съд- София-град за наличието на конфликт на интереси в действията на И. Тишев, директор на ОД на МВР-гр. Пазарджик за това, че е подписал окончателен административен акт на 11.05.2020 г., с който приема за недопустим за разглеждане по същество сигнал срещу самия себе си като част от комисия. Същият ден Тишев подписал и уведомително писмо до подателя на сигнала, с което го уведомил, че сигналът срещу самия него е неоснователен и това решение не подлежи на обжалване.

Потвърдени са и наложените от Комисията санкции.