ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОСТАВИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА УСТАНОВЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОСТАВИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА УСТАНОВЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решения по установени от КПКОНПИ конфликт на интереси по отношение на началник на РДНСК – Бургас, кмет на гр. Вълчи дол и общински съветник от Общински съвет – Твърдица. Решенията и по трите дела са окончателни. Лицата следва да заплатят съдебните разноски.

По отношение на М. Н. – началник на РДНСК – Бургас, съдът е приел, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е използвал служебното си положение в частен интерес. Сигналът срещу М.Н. е постъпил в КПКОНПИ на 19 май 2020 г. и в него е посочено, че началникът на РДНСК е осъществявал контролни функции във връзка с проверка на строителството на жилищна сграда с подземни паркинги. Упражняването на строителния надзор е възложено на дружество „Консултант 7 БГ“, в което съдружник е съпругата на М.Н., като до 2017 г. едноличен собственик на капитала и управител е бил самият той. РДНСК изготвя констатация, че строежът се изпълнява съобразно одобрените инвестиционни проекти и е законосъобразен. На 29.07. 2020 г. КПКОНПИ установява конфликт на интереси за М.Н.за това, че е оказал влияние при съставяне на констативния протокол от работна група в РДНСК – Бургас в частен интерес на свързано с него лице, както и за издаване на акт в частен интерес на свързано с него лице, и му налага глоба в размер на 10 000 лв.  Съдът е приел, че М.Н. „е притежавал всички лостове за упражняване на влияние върху всички служители в ръководената от него дирекция“. В мотивите си ВАС припомня, че законодателят е възприел частният интерес като мотив, движеща сила, цел на действията или бездействията на овластеното лице и че конфликтът на интереси е преди всичко деяние, което е в отклонение и противоречие на публичния интерес. ВАС оставя в сила решението на Адм.С. – Бургас за установения от КПКОНПИ за конфликт на интереси.

По отношение на Г.Т.  – кмет на гр. Вълчи дол, е установен конфликт на интереси за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение Футболен клуб „Спортист“, в което сдружение Г.Т. е бил член на Управителния съвет и един от действителните собственици.  Наложена му е глоба в размер на 5000 лв. Решението на КПКОНПИ е от 24.06.2020 г.  и е оставено в сила от Адм.С. – Варна, като първоинстанционен съд. Върховните магистрати приемат, че Г.Т. е разходвал бюджетни средства и е подписал платежно нареждане за изплащане на субсидии на Футболен клуб „Спортист“ в частен интерес. Съдиите посочват в мотивите си, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да извършва дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, в които то е било член на орган на управление или съдружник една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността, и припомнят, че Г.Т. е могъл да си направи самоотвод и да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител на свой заместник или главен секретар.

По отношение на И.П.   – общински съветник от в Общински съвет – Твърдица, е установен конфликт на интереси за това, че в качеството на лице, заемащо висша публична длъжност, е участвал в гласуване на решение на Общинския съвет в свой частен интерес. И.П. е бил съдружник в дружество с ограничена отговорност и управител и едноличен собственик в две други търговски дружества, които са сключили договор за наем на общински имоти – земеделски земи. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв. Решението на КПКОНПИ е от 16.09.2020 г. На 15.02.2019 г. Общинският съвет – Твърдица дава съгласие за предоставяне под наем на общински имоти – земеделски земи. И.П. гласува „за“ предложението.  С друго решение на Общинския съвет, също подкрепено от И. П., се възлага на кмета на общината да сключи договори за наем. На 27.04.2019 г. е проведено заседание за актуализиране на Програмата за разпореждане с имоти – общинска собственост, за настоящата година, която е приета и с участието на И.П. Преди гласуването на актуализацията, включваща конкретно посочени общински имоти, И.П. писмено е заявил желание за наемане на част от тях.  Впоследствие дружествата, в които той е имал участие, сключват договори за наем с Община Твърдица за възмездно ползване на имотите. Две съдебни инстанции – Адм. С. – Сливен и Върховният административен съд, приемат, че наличието на частен интерес е доказано. Магистратите посочват, че това би довело до набавяне на материална облага чрез реализиране на паричен доход, както и на нематериална облага, предвид позицията на И.П. като общински съветник, и оставят в сила решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси.