ЗА ВТОРИ ПЪТ СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЛЮКСЕМБУРГ ОБЯВИ ЗПКОНПИ ЗА НЕПРОТИВОРЕЧАЩ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА

ЗА ВТОРИ ПЪТ СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЛЮКСЕМБУРГ ОБЯВИ ЗПКОНПИ ЗА НЕПРОТИВОРЕЧАЩ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА

На 28.10.2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург публикува решението си по преюдициално запитване, отправено от съдия Петя Алексиева от Софийски градски съд по дело, образувано от КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество.

На 5 май 2015 г. Военноокръжна прокуратура София е уведомила КПКОНПИ за повдигнато обвинение на длъжностно лице - ръководител на Катедра по дерматология, венерология и алергология към Военномедицинска академия – София, за това, че за периода от 29 ноември 2004 г. до 10 септември 2014 г. е извършила действия, надхвърлящи рамките на предоставените ѝ служебни правомощия, с цел да набави имотна облага за себе си и за „ДЕРМА ПРИМ МК“ ООД - дружество, в което е мажоритарен съдружник. Наказателното производство понастоящем е висящо пред Софийски военен съд. Въз основа на уведомлението от прокуратурата Комисията е образувала проверка по отношение на обвиняемата, в рамките на която е установила значително несъответствие между имуществото й и това на нейния съпруг, от една страна, и техните доходи, от друга. Така на 18 януари 2017 г. КПКОНПИ е предявила в СГС иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, включително и от юридически лица, контролирани от ответницата, сред които и „ДЕРМА ПРИМ МК“ ООД. На 02 април 2019 г. съдия Алексиева е спряла производството по делото и е отправила запитване до Съда на Европейския съюз, най-общо касаещо съответствието на българския закон за отнемане на незаконно придобито имущество с европейското право. Преюридициалното запитване е свързано с Директива на ЕП и ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност и дали тя следва да се прилага в производството за отнемане на незаконно придобито имущество.

В решението си от 28 октомври 2021 г. Съдът на ЕС отбелязва, че висящото пред СГС производство по конфискация е гражданско и че вътрешното право предвижда, наред с него, и режим на конфискация по наказателното право. Производството по ЗПКОНПИ се концентрира върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуалното наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и от евентуална осъдителна присъда за него. Съдът приема, че въпросната Директива трябва да се тълкува в смисъл, че тя не се прилага за правна уредба на държава - членка, съгласно която националният съд постановява конфискация на незаконно придобито имущество в рамките на или след производство, което не се отнася до установяването на едно или няколко престъпления. Според съда, директивата установява само минимални стандарти и всяка държава - членка може да предвижда във вътрешното си законодателство и други разпоредби, при които незаконно придобито имущество може да се отнема в режима на т. нар. „гражданска конфискация“, независимо от развитието и резултата на наказателното производство.

В резултат на преюридициалното запитване, отправено от СГС, се стигна до спиране на общо 346 дела в съдилищата в страната, по които КПКОНПИ претендира отнемане на незаконно придобито имущество. След решението на Съда в Люксембург, че българският ЗПКОНПИ е в съответствие с правото на ЕС, Комисията ще внесе незабавно искания за възобновяването им.

Това е второто решение на Съда на ЕС по отправено преюдициално запитване от Софийски градски съд. На 19 март 2020 г., по запитване от съдия Катерина Енчева, пак относно съответствието на българския закон с правото на ЕС, СЕС постанови решение, според което отнемането на незаконно придобито имущество не е обусловено от наказателно производство, завършило с влязла в сила осъдителна присъда. Въпреки това постановено решение, бе отправено и второто преюдициално запитване, пряка последица от което бе спирането на посочените 346 дела в цялата страна.

 

Пълният текст на решението на Съда на ЕС е в прикачения файл.

 

Решение СЕС