Новини
ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ-ВЕЛИНГРАД

Със свое решение Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – Пазарджик, с което е потвърден конфликтът на интереси по отношение на д-р Жеко Чешмеджиев, управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград /МБАЛ – Велинград/.

ПО ИСКОВЕ НА КПКОНПИ СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА ПОСТАНОВИХА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 4 МЛН. ЛВ.

Искове на КПКОНПИ са уважени от съдилища в страната и в полза на държавата се отнема незаконно придобито имущество на обща стойност от 4 548 196, 23 лв.

СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 800 ХИЛЯДИ ЛЕВА

Искове на КПКОНПИ са уважени от съдилища в страната и в полза на държавата се отнема незаконно придобито имущество на обща стойност от 849 154, 49 лв.

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДВАМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за двама общински съветници – в Общински съвет-Стара Загора и в Общински съвет – Хисаря. Производствата срещу двамата са започнали по сигнали. Наложена им е глоба в общ размер на 20 000 лв.

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 4 МЛН. ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове в окръжните съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 4 388 318, 62 лв. В цената на исковете е включена стойността на 6 недвижими имота и 10 моторни превозни средства.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

С решение по протокол № 1024 от 08.12.2021 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) прие Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.

Указанията са достъпни на интернет - страницата на Комисията, на следния адрес:

https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"