Новини
БИВШИЯТ КМЕТ НА СОЗОПОЛ Е САНКЦИОНИРАН СЪС 160 000 ЛВ. ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Административен съд – Бургас потвърди решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на Панайот Рейзи, бивш кмет на Община Созопол (мандат 2015 – 2019 г.). В качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, Рейзи е разходвал общински средства в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от 06.03.2009 г. до 12.02.2020 г.

СЪДИЛИЩА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ В РАЗМЕР НА НАД 2 МЛН. ЛЕВА

По три иска на КПКОНПИ окръжни съдилища постановиха отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 2 774 904.11 лв. Съдебните решения са окончателни и не подлежат на обжалване.

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На редовно заседание КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси за Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за периода от 09.03.2017 г. до 24.01.2022 година и за проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор на Технически университет (ТУ) – София.

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ВЕЛИНГРАД

На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за Александър Даскалов – общински съветник в Общински съвет – Велинград.

ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ БЛАГОЕВГРАД

Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси за общинския съветник в Общински съвет – Благоевград Христо Ковачки (мандат 2019-2023 г.). На 26.05.2021г. с решение на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси за същия.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

С решение по протокол № 1024 от 08.12.2021 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) прие Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.

Указанията са достъпни на интернет - страницата на Комисията, на следния адрес:

https://www.caciaf.bg/bg/publichen-registyr/obrazci-na-deklaracii

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"