Новини
КПКОНПИ ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ  ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие отчет за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г., по основни направления на дейност: превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, управление на обезпеченото и отнетото имущество и международна дейност.

НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 38 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ, за народните представители от състава на 46-тото Народно събрание възниква задължение за подаване на встъпителна декларация за имущество и интереси. Декларацията се подава в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност (полагането на клетва) – до 23 август 2021 г. включително.

ПОЗИЦИЯ НА КПКОНПИ ПО ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – 2021 г.

На 20.07.2021 г. ЕК публикува втория пореден доклад за върховенството на закона. В частта на доклада, относима към работата на КПКОНПИ, се сочи следното:

КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА ПРОКУРАТУРАТА МАТЕРИАЛИ ПО ПРОВЕРКА ЗА НЕИЗГОДЕН ДОГОВОР

По повод изявления от 09.07.2021 г. на заместник-министъра на здравеопазването Димитър Петров пред медии и отправени въпроси в тази насока, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА РЕКТОРА НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за проф. д-р Борислав Юруков - Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ (мандати 2015-2019 и 2019 -2023 г.).

На вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности

От 02.08.2021 г. дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, вгр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6.

Декларации, писма и съобщения до дирекцията се приемат на досегашния адрес - гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6 само до 30.07.2021 г.

След тази дата подаване на декларации (лично или по пощата) и цялата кореспонденция до дирекция „Публичен регистър“ ще се осъществява единствено на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6.

Допълнителна информация за начините за подаване на декларациите, може да намерите тук.

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни