Противодействие на корупцията

  Дирекция „Противодействие на корупцията“ извършва проверка на постъпили в КПКОНПИ сигнали, съдържащи данни за корупция.

  При изпълнение на правомощията си по закон, дирекцията извършва и проверки по реда на закона за съдебната власт, както и отделни действия по образувани досъдебни производства, възложени от Прокуратурата на Република България.

 Дирекцията осъществява оперативно-издирвателна дейност на територията на цялата страна, свързана с разкриване, предотвратяване и пресичане на корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични длъжности.

  За осъществяването на оперативно-издирвателната дейност, дирекцията използва всички гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността си, при условия и ред, определени със закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и подзаконовите нормативни актове.

  При изпълнение на дейностите си дирекцията си взаимодейства с:

  1. Прокуратурата на Република България;
  2. Министерството на вътрешните работи;
  3. Държавна агенция „Национална сигурност“
  4. Държавна агенция „Технически операции“;
  5. Държавна агенция „Разузнаване“;
  6. Служба „Военна полиция“

  Изпълнението на правомощията на дирекцията се извършва при стриктно спазване на принципите за законност, прозрачност, обективност и безпристрастност, както и при зачитане и гарантиране на достойнството, правата и основните свободи на гражданите.