Обявява за „Главен специалист“ в Териториален отдел – София към Териториална дирекция София

Срок на подаване на документи: от 24.01.2022 г. до 03.02.2022 г, вкл.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество

обявява подбор за свободна длъжност по трудово правоотношение


„Главен специалист“ в Териториален отдел – София към Териториална дирекция София при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: Длъжностно ниво: 11, наименование на длъжностно ниво: Ниво специалист 1.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Образование – средно;
1.2. Професионален опит /продължителност и вид/ – 2 години;
1.3. Да е запознат с правилата и вътрешните инструкции, свързани с деловодната дейност; реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебната документация; правописните правила на книжовния български език; нормативните изисквания за безопасни условия на труд;
1.4. Да може да работи с компютърните и други автоматизирани системи за деловодна дейност;
1.5. Ниво на достъп за работа с класифицирана информация „Секретно“ съгласно ЗЗКИ.

2. Начин за провеждане на процедурата по подбор на кандидатите
• По документи.

3. Необходимите документи, място и срок на подаването им
3.1. Заявление за участие (свободен текст);
3.2. Автобиография (CV);
3.3. Копие от диплома ведно с приложения за завършено образование;
3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
3.5. Други документи (по преценка на кандидата), свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на адрес: пл. „Света Неделя“ № 6 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. лично от кандидатите или чрез пълномощник, както и на електронен адрес caciaf@caciaf.bg в 10-дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на КПКОНПИ. Телефон за допълнителна информация – 02/ 9401 424/490.

4. Преки задължения
Работа с въведената в Комисията деловодна система като се получава постъпващата кореспонденция, систематизира се в съответствие с установения ред и се завежда в деловодната система; извършване на проверка на постъпили уведомления в електронния регистър; насочване на документите за възлагане на задачи от началника на отдела; предаване на входящата кореспонденция за резолюция на началника на отдела; извеждане на изходящата кореспонденция и регистриране в деловодната система; изготвяне на товарителници и предаване на изходящата кореспонденция на съответната куриерска служба; отчетност и съхраняване на материали, съдържащи КИ; поддръжка и актуализация на регистрите, съгласно ЗЗКИ.

5. Необходими компетентности
• Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания. Планира и изпълнява текущата си работа по начин, осигуряващ най-добър краен резултат.
• Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма. Изготвя документи, без да допуска езикови или граматически грешки.
• Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел. Изпълнява индивидуалните си цели по начин, който подпомага изпълнението на общите цели.
• Фокус към клиента - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите. Предоставя информацията и изпълнява дейностите своевременно и компетентно.
• Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. Познава структурата на администрацията и функциите на звеното, в което работи. Познава и прилага вътрешните правила и процедури, свързани с изпълнение на дейността.
• Дигитална компетентност - Знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

6. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 690 лева до 1200 лева, съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация.