Проекти по ОПАК

Проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”
Проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ”