Проекти по ОПДУ

"Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения"
„Повишаване на капацитета на КПКОНПИ за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“
„Повишаване на капацитета на КПКОНПИ за предотвратяване и разкриване на корупционни престъпления от високопоставени служители, управление и опазване на обезпечени активи и процедури за прозрачност и защита на свидетели и податели на сигнали“
ПРОЕКТ „РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦАИС „АНАЛИЗ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК“