Силвия Къдрева - член на Комисията

 Завършила е специалност „Библиотечно-информационни науки“ в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет.

 Има 19 г. стаж в Сметна палата на Република България, 12 г. от тях в Публичния регистър за деклариране на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши и други длъжности към председателя на Сметната палата.

 От 2014 г. е директор на Публичния регистър, а след приемането на ЗПКОНПИ и преминаването на Регистъра към новосъздадената КПКОНПИ през 2018 г., тя продължава да ръководи дейността му като ресорен член.
Владее английски език.