Съдебни актове - отнемане на имущество

Съдебни актове на съда на Европейския Съюз
Решения на Конституционния съд на Република България
Тълкувателни решения
Решения по съдебни дела за отнемане на имущество съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ
Определения за прекратяване съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ
Решения по чл.13, ал.1, т.8 от ЗПКОНПИ