Решения на КПКОНПИ Предходни години
Решение № 1-ДППК 10.01.2024.doc
Закон за допълнение на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата
Решение № 2-ДППК 16.01.2024.doc
Закон за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Решение № 3-ДППК 16.01.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Решение № 4-ДППК 24.01.2024.doc
Закон за стратегическото планиране
Решение № 5-ДППК 24.01.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Решение № 6-ДППК 24.01.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Решение № 7-ДППК 24.01.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Решение № 8-ДППК 07.02.2024.doc
Закон за допълнение на Закона за кредитните институции
Решение № 9-ДППК 07.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Решение № 10-ДППК 07.02.2024.doc
Закон за ратифициране на Устава на Асоциация „FOEDUS European Organ Exchange“
Решение № 11-ДППК 12.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Решение № 12-ДППК 12.02.2024.doc
Закон за допълнение на Търговския закон
Решение № 13-ДППК 19.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Решение № 14-ДППК 19.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Решение № 15-ДППК 19.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Решение № 16-ДППК 23.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Решение № 17-ДППК 26.02.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците
Решение № 18-ДППК 05.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Решение № 19-ДППК 05.03.2024.doc
Закон за изменение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Решение № 20-ДППК 05.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове
Решение № 21-ДППК 06.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Решение № 22-ДППК 11.03.2024.doc
Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги
Решение № 23-ДППК 11.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Решение № 24-ДППК 11.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Решение № 25-ДППК 18.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
Решение № 26-ДППК 20.03.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
Решение № 27-ДППК 03.04.2024.doc
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс